Stortvoorwaarden

1. Vergunning

De breekinstallaties zijn vergund voor het opslaan en recupereren van beton-, metselwerk- en asfaltpuin afkomstig uit afbraak-, herstellings- en onderhoudswerken van wegen, constructies, kunstwerken en gebouwen en produktiecentra van inerte bouwmaterialen.

2. Stortvoorwaarden

Er wordt enkel puin aanvaard met inerte materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten na verwerking een verantwoord bouwtechnisch eindproduct te bekomen. (cfr de normen opgelegd in VLAREM II,PTV406 en het eenheidsreglement).

Vrachten afkomstig van verdachte plaatsen worden geweigerd tenzij men kan aantonen dat het puin aan de VLAREMA normering voldoet. Met de lijst van verdachte plaatsen wordt bedoeld de lijst zoals die terug te vinden is in het VLAREBO.

Het bouw- en sloopafval wordt in verschillende categorieën ingedeeld :

 • zuiver beton (EAC - code: 17 01 01);
 • onzuiver beton (EAC - code: 17 01 01);
 • zuiver metselwerk (EAC - code: 17 01 02);
 • onzuiver metselwerk (EAC - code :17 01 02);
 • zuiver asfalt (EAC - code: 17 03 02);
 • onzuiver asfalt (EAC - code: 17 03 02);
 • extra onzuiver inert bouwpuin (EAC - code: 17 01 01);
 • zand met minimaal 50% inert bouwpuin (EAC - code: 17 05 01);

Met onzuiver wordt bedoeld :

 • mengeling van bovenstaande categorieën in eenzelfde lading;
 • een beperkte verontreiniging van maximaal 1% met niet inert materiaal zoals hout, plastiek, gips, enz....;
 • licht gewapend puin;
 • bouwpuin met een kantlengte tussen 0,8 m en 1,5 m.

Met extra onzuiver wordt bedoeld :

 • zwaar gewapend inert bouwpuin;
 • puin met een kantlengte groter dan 1,5 m.

In geval van twijfel of niet conform aan bovenstaande voorwaarden kan de terrein-verantwoordelijke of diens plaatsvervanger het puin weigeren en/of een analyserapport van een erkend labo eisen dat de desbetreffend levering dekt.

De volgende stoffen zijn absoluut verboden en mogen in geen enkel geval in het bouwpuin aanwezig zijn :

 • Asbesthoudende materialen;
 • Asbestvrije vezelcementmaterialen;
 • Spoorwegbalast;
 • Cellenbeton;
 • Vliegassen en bodemassen van verbrandingsinstallaties;
 • Gips of met gipsafval verontreinigd sloopafval;
 • Metaalslakken, non-ferroslakken, keramiek en porselein;
 • Slakken die afkomstig zijn van afvalverbrandingsinstallaties;
 • Puin dat visueel of organoleptisch verontreinigd is met asbest, teer, gevaarlijke afvalstoffen;
 • Teerhoudend asfalt : Asfalt wordt onderworpen aan een teertest met de pak marker;
 • Vuurvaste steen;
 • Roofing;
 • Kleiklonters;
 • Zwarte leisteen;
 • Verontreinigde grond;
 • Alle andere materialen waarvoor er volgens het VLAREA een gebruikscertificaat wordt vereist.

Deze lijst is niet limitatief en de acceptant heeft steeds het recht om vrachten te weigeren op grond van deze criteria.

Puin afkomstig van volgende herkomsten, kan enkel aanvaard worden op voorwaarde dat bij de aanvaarding van het puin per partij minstens één conform representatieve milieu hygiënische analyse wordt bijgevoegd (minimaal 1 analyse per 1000 ton):

 • Afgezeefde stenen uit bodem die niet conform Vlarebo-bijlage VI is;
 • Puin dat afkomstig is van fysico-chemische reiniging van uitgegraven bodem of gelijkaardige afvalstoffen;
 • Puin dat afkomstig is van een brand;
 • Puin dat afkomstig is van een gedwongen / verplichte afvoer van afvalstoffen en van bodemsaneringswerken conform het bodemdecreet.

3. Aanvoerformaliteiten

De aanvoerder van het inert bouwpuin meldt zich bij de verantwoordelijke en verstrekt daar alle nuttige inlichtingen om tot een juiste beoordeling te komen :

 • nummerplaat van de vrachtwagen;
 • naam en adres van de aanvoerder;
 • naam en adres van de afvalproducent;
 • herkomst en soort van het bouwafval;
 • analyse rapporten (op voorhand).

Bij acceptatie van het aangeboden puin maakt de weegbrugbediende een aanvoerbon op die de volgende gegevens bevat:

 • aam en adres van de verwerkingsinstallatie;
 • nummerplaat van het voertuig;
 • naam en adres van de afvalproducent;
 • naam en adres van de aanvoerder;
 • herkomst en soort bouwpuin;
 • tarra, bruto en nettoweging in kilogram;
 • datum en uur van weging;
 • bonnummer;
 • handtekening van de aanvoerder.

4. Controle

Het puin wordt gekapt op de plaats aangeduid door de wielladermachinist.

Indien bij het afkappen blijkt dat het puin niet conform is met de aanvoerbon kan de produktie en/of kwaliteitsverantwoordelijke het puin terug laten opladen.

Indien uit nacontrole blijkt dat het afgekapt puin niet conform is met de aanvoerbon heeft de produktieverantwoordelijke het recht om verwijdering van het afgekapt puin door de aanvoerder en/of afvalproducent te eisen.


Verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden prevaleren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de toepassing van deze voorwaarden te hebben aanvaard. De klant erkent kennis te hebben genomen van het op de breekwerf van toepassing zijnde stortreglement en zal zich conform daaraan gedragen.
 2. Al onze offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van vijf werkdagen. Elke door de koper geplaatste bestelling is voor de verkoper slechts bindend nadat hij deze bestelling schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Onafgezien dat de geleverde producten de "kwaliteitsgarantie COPRO" dragen, gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, onze monsters, beschrijvingen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de klant ingeroepen worden om, hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking, of schadevergoeding te vorderen. Het kwaliteitslabel COPRO wordt uitsluitend verleend zolang het eindproduct zich op de breekwerf bevindt.
 4. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft steeds beperkt tot het leveren van nieuwe goederen ter vervanging van hetgeen ondeugdelijk is. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, onder welke vorm ook, die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg kan zijn van het gebruik of de ondeugdelijkheid van het door ons geleverde.
 5. Gelet op de specifieke aard van onze producten dienen eventuele klachten betreffende onze leveringen en facturen binnen de 8 dagen na levering schriftelijk medegedeeld worden.
 6. Leveringstermijnen worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, slechts gegeven ten titel van inlichting. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een levering die niet gebeurde binnen de ten titel van inlichting gegeven leveringstermijnen.
 7. Al de leveringen worden geacht te hebben plaats gehad in de magazijnen of op het terrein van de fabriek van de verkoper. De verzending of het transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. De door de koper aangekochte goederen moeten bij beschikbaarheid bij de verkoper door de koper onmiddellijk worden afgenomen, zoniet heeft de verkoper het recht om :
  - Ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. De koper is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling verschuldigd.
  - Ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen. De koper is in dit geval naast het factuurbedrag tevens opslagkosten verschuldigd.
 8. De verkoper heeft steeds het recht, alvorens tot levering over te gaan, om van de koper garanties, bv. een bankgarantie te vragen als zekerheid voor de betaling van de levering. De verkoper behoudt zich het recht voor alle leveringen te stoppen zolang de gevraagde garantie niet wordt verstrekt. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.
 9. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. In geval van wanbetaling of faillissement van de koper behouden wij ons het recht voor het geleverde terug te nemen. De hierdoor veroorzaakte kosten van transport vallen ten laste van de koper. Bovendien is de koper voor de veroorzaakte administratiekosten en winstderving een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde van het factuurbedrag.
 10. Indien de overeenkomst door de koper voor levering wordt geannuleerd heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de waarde van de overeenkomst.
 11. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap. Elke vervallen niet-betaalde factuur brengt van rechtswege zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar. Indien binnen de acht dagen na de ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met de verwijlintresten niet is betaald, zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofd som met een minimum van 50 EUR en een maximum van 500 EUR. Indien een vervallen factuur na ingebrekestelling niet betaald werd worden alle andere niet-vervallen facturen tevens onmiddellijk eisbaar.
 12. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou geven.

Abar werf Geel

Werf Geel en boekhouding:
Nijverheidsweg 11
B-2450 Meerhout
Tel: +32 (0)14 30 09 27
Fax: +32 (0)14 30 30 51

Mail: boekhouding@abar.be
OPENINGSUREN ROUTEPLAN

VERLOF KALENDER 2017

ABAR is gesloten op volgende data:
13 - 14 en 17 april 2017
1 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
Bouwverlof: van 8 juli t/m 30 juli 2017
14 en 15 augustus 2017
1 november 2017
Kerstverlof: 22 december 2017 t/m 7 januari 2018

©2013 ABAR

Created by Webregion